544

544

 

-> Constituția României

 

CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale

ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

ARTICOLUL 51 – Dreptul de petiţionare

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

______________________________________________________________________________

Legea 544

Art. X  alin.(1) lit.c)

 

Articolul 3 -> Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Articolul 6

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Articolul 7

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării.

În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.

Articolul 8

(5) Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Articolul 20

Mijloacele de informare în masa nu au obligația să publice informațiile furnizate de autoritățile sau de instituțiile publice.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Căte : X
În atenția d-lui Președinte al X
Subsemnatul Chelaru Iulian Catalin, cetățean român, domiciliat în Orașul X,
Jud. X, Str. X Nr X, Vila X, legitimat cu CI. , Seria X, Nr XXXXX, în calitate
de persoană interesată,

În temeiul Art. 3, Art. 6 alin. (1) , (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public raportat la Art. 30. alin. (2), Art. 43 alin. (1) , (2) , Art 51
alin. (4) și Art. 31 alin. (1) , (2) din Constituția României.
Doresc când  mi se vor comunica în scris  răspunsurile solicitate, să mi se  scrie la Petent
CHELARU IULIAN CĂTĂLIN, nu Iulian Catalin Chelaru.
Respectuos, vă solicit să-mi comunicați următoarele informații :
1)

2)

3)

Cu stimă,                                                                          Data: Luni/ Marti/Miercuri/Joi/Vineri  XX.XX.XXXX

Chelaru Iulian Cătălin                                                                                                Ora: XX:XX